Vedtægter


Vedtægt for Onsild Idrætsforening

Vedtaget d. 28.02.2008

§ 1 – NAVN

Foreningens navn er Onsild Idrætsforening.
Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune.
Foreningen er medlem af DGI og JBU.

§ 2 – VIRKSOMHED

Foreningen tilbyder virksomhed i henhold til folkeoplysningsloven. Virksomheden er almennyttig og kontinuerlig.
Der tilbydes aktiviteter i de idrætsgrene, hvortil der er fornøden interesse.

§ 3 – FORMÅL

Med udgangspunkt i aktiviteterne, og det forpligtende fællesskab, er det foreningens formål at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 4 – MEDLEMMER

Enhver, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter – og som har lyst og vilje til at arbejde for
foreningens formål – kan blive medlem af foreningen
Indmeldelse sker ved henvendelse til en leder. Medlemskab er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent til foreningen.

§ 5 – KONTINGENT

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af forretningsudvalget, som også sørger for registrering af medlemskredsen.
Kontingent betales for en periode, der fastsættes af forretningsudvalget.

§ 6 – UDELUKKELSE

Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, udelukkes det fra at deltage i foreningens aktiviteter, indtil restancen er betalt.
et medlem kan desuden udelukkes, hvis det ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§ 7 – FORENINGENS LEDELSE

Foreningens ledelse varetages af et forretningsudvalg på 3 til 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Et flertal af forretningsudvalgets medlemmer, heriblandt formand og kasserer skal være myndige.
Mindst et forretningsudvalgsmedlem skal være på valg hvert år.

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand kasserer og sekretær, for 1 år ad gangen.
Forretningsudvalget kan dog vælge at engagere en kasserer uden for udvalget.

Forretningsudvalget leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Der afholdes mindst 4 forretningsudvalgs møder årligt.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der dannes udvalg til varetagelse af de forskellige aktivitetstilbud i foreningen.
Disse udvalg kan dels sammensættes på generalforsamlingen, og dels på aktivitetsafdelingsmøder.

§ 8 – REGNSKAB

Foreningens regnskab føres af kassereren. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
Ingen har kommercielle interesser i foreningens virksomhed. Overskud ved foreningens folkeoplysende virksomhed kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men vil blive anvendt inden for lovens område.
Regnskabet revideres af 2 revisorer som er valgt af generalforsamlingen, for 2 år ad gangen.
1 revisor er på valg hvert år.

Placering af foreningens formue, skal ske i et pengeinstitut, placeret i Mariagerfjord Kommune.

§ 9 – GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indkaldelse hertil sker med mindst 8 dages varsel.

Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Alle gyldige medlemmer har møde- og stemmeret og er valgbare.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er minimum disse punkter:

– Valg af dirigent.
– Valg af referent.
– Valg af 2 stemmetællere.
– Formandens beretning.
– Regnskabsaflæggelse.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg af forretningsudvalgsmedlemmer.
– Valg af 1 suppleanter til forretningsudvalget.
– Valg af revisor.
– Valg af revisorsuppleant.
– Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden finde sted, når 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§ 10 – TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand tillige med mindst 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 11 – VEDTÆGTSÆNDRINGER

Kun foreningens generalforsamling kan træffe beslutning om ændring/godkendelse af foreningens vedtægter. For at ændre vedtægten skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.
Meddelelse om foretagne vedtægtsændringer fremsendes til Folkeoplysningsudvalget.

§12 – FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Formue/overskud i foreningen, vil ved foreningens ophør, blive anvendt til almennyttige formål- fortrinsvis gennem børne- og ungdomsarbejde i Mariagerfjord Kommune – efter den opløsende generalforsamlings beslutning.
Ovenstående vedtægter erstatter og ophæver alle tidligere vedtægter i Onsild IF.

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28. februar 2008 .